V kurzu se seznámíte s učivem pro 3 ročník střední školy. Kurz bude rozdělen do 10 sekcí podle měsíců ve školním roce, dle tématického plánu (viz. níže). Součástí každé sekce budou učební materiály, domací úlohy a testy.

 tématický plán:

září

 

 Lidé, lidské vlastnosti (10)

  Sociálně patologické jevy

 Přítomné časy

 Vztažné věty

říjen

 

 Rodina a společenský život (11)

 Zájmena přivlastňovací

 Předložky

 Slovesa should, ought to

 Slovesa změny stavu

 Neformální dopis

listopad

 

 Bydlení (12)

 Vazby There is/it is

 stupňování příslovcí, významové rozlišení hard-hardly

 Odpověď na inzerát

prosinec

 

 Škola (9)

 Gerundium, infinitiv

 Slovesa do/make

leden

 

 Vzdělávání (10)

 Anglicky mluvící země I

 Návrhy a sliby

 Minulé časy, “used to“

 Formální dopis

únor

 

 Práce a peníze (10)

 Anglicky mluvící země II

 Předpřítomný a předminulý čas

březen

 

 Práce, žádost o práci (9)

 Evropská unie

 Časy vyjadřující budoucnost

duben

 

 Jídlo (11)

 Zdraví životní styl

 Návštěva u lékaře

 Podmínkové věty

 Časové věty

květen

 

 Nakupování (10)

 Spojky (linking words)

 lovesa must, have to

 Modální slovesa a jejich opisy

červen

 

 Služby (12)

 Česká republika, Praha, Brno

 vazba have/get something done

 Podstatná jména počitatelná a nepočitatelná, vyjadřování množství